Chętnie odpowiemy na wszystkie twoje pytania - tel. 606 347 288

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Artro-Med, dostępny pod adresem internetowym www.artro-med.pl, prowadzony jest przez Piotra Kepel, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PIOTR KEPEL
ARTRO-MED WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, USŁUGI REHABILITACYJNE z siedzibą ul. Saska 9/17, 30-715 Kraków, NIP 661 217 04 69, REGON 120569543.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie ani wyłączanie praw konsumentów, jakie przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dlatego też w przypadku ewentualnej sprzeczności zachodzącej między jego zapisami a w/w , pierwszeństwo mają w/w przepisy.

§ 2
Definicje

1. Sprzedawca - Piotr Kepel, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: PIOTR KEPEL ARTRO-MED WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, USŁUGI REHABILITACYJNE z siedzibą ul. Saska 9/17, 30-715 Kraków, NIP 661 217 04 69, REGON 120569543
2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.artro-med.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego.
10. Konto - Usługa Elektroniczna, stanowiąca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
11. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna stanowiąca formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
12. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna stanowiąca interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Dane teleadresowe Sklepu oraz Sprzedawcy

1. Adres Sprzedawcy: Saska 9/5 30-715 Kraków
2. Adres e-mail Sprzedawcy: artro.med@gmail.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 606 347 288
4. Numer fax Sprzedawcy …………………….
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 59 1140 2017 0000 4002 1308 2173
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17

§4
Usług Elektroniczne oferowane i świadczone przez Usługodawcę

1. W sklepie dostępne są usługi elektroniczne:
1) Formularz rejestracji – korzystanie z formularza rejestracji polega na wprowadzeniu wymaganych danych klienta, oraz potwierdzeniu woli rejestracji w rezultacie których utworzone zostaje indywidualne Konto klienta serwisu.
2) Konto z którego korzystanie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu chęci utworzenia konta oraz warunków korzystania ze strony internetowej.
3) Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia polega na wyborze produktów oferowanych przez sprzedawcę w szczególności poprzez dodanie ich do koszyka za pomocą funkcji „dodaj do koszyka”(lub równoważne) , podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia określonych w § 7 niniejszego regulaminu , a następnie potwierdzeniu woli zawarcia ze sprzedawcą umowy za pomocą funkcji: „złóż zamówienie” (lub równoważne).

§ 5
Wymagania techniczne
1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę, a także do korzystania ze sklepu (w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkt) są następujące:
1) Urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (np. komputer, tablet i inne)
2) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
3) Dowolna przeglądarka internetowa z możliwością zapisu plików Cookies

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
1) ………………………………………………………...
2) ………………………………………………
3) ……………………………………………….
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Formularz zamówienia
4.1. Z formularza zamówienia mogą korzystać zarówno klienci posiadający konto jak i klienci nie posiadający konta w serwisie.
4.2. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie co najmniej następujących informacji:
1) Imię i nazwisko/adres firmy
2) Adres dostawy ( ulica, miejscowość, kod pocztowy)
3) Adres poczty elektronicznej
4) Numer telefonu kontaktowego
5) Miejsce i sposób dostawy
6) Sposób płatności
4.3. Rozpoczęcie korzystania z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego produktu, lub też określenia sposobu realizacji pierwszej usługi, która ma być zrealizowana przez sprzedawcę.
4.4. Zakończenie korzystania z formularza zamówienia polega na wybraniu opcji „kupuję i płacę” . Do momentu zakończenia korzystania z formularza zamówień istnieje możliwość samodzielnego edytowania danych wprowadzonych do formularza przez klienta.

§ 8
1. Korzystanie z usług elektronicznych jest nieodpłatne.
2. Usługa: Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony.
3. Korzystanie z formularza rejestracji i formularza zamówień ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu odpowiednio z chwilą zakończenia rejestracji lub z chwilą złożenia zamówienia.

§ 9
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Korzystanie ze Sklepu odbywa się w sposób zgodny z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich. Usługobiorca zobowiązuje się do wprowadzania do serwisu danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia.
4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny jednostkowe nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, o których klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia.
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 10
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym zgodnie z niniejszym regulaminem terminie.

§ 11
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ……………….
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
e. Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 12
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 10 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych - Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.
8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 13
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust 4 niniejszego paragrafu, a także z wyjątkiem przypadków określonych w ust 10 niniejszego paragrafu. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, w przypadku odstąpienia od umowy, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Skutki odstąpienia od Umowy:
1) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
2) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
3) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
4) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
6) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
7) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
3) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
4) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
5) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
10) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 14
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 15
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego przez Sprzedawcę.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 16
Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentem

1. Postanowienia Regulaminu zawarte w § 16 oraz § 17 Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem nie może odmówić przyjęcia świadczenia wynikającego z zawartej umowy sprzedaży w części, chociażby całe świadczenie było już wymagalne. W takim przypadku klient wyraża zgodę na odpowiednią korektę należności wynikającej z zawartej umowy.
4. W przypadku anulowania zamówienia opłaconego uprzednio za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl Usługobiorca w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot należności o koszty administracyjne, które Usługodawca ponosi przy anulowaniu rozpoczętego procesu realizacji.
5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji w razie zaniechania wykonania powyższych obowiązków.

§17
1. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować i wysłać zamówienie w ustalonym terminie, jednakże zastrzega sobie prawo do nieplanowanego opóźnienia, które wynika z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a mianowicie przyczyn technicznych związanych z awarią maszyn, braku dostawy energii elektrycznej, braku sygnału internetowego, winy wynikającej z błędu firmy kurierskiej oraz warunków atmosferycznych, które mają wpływ na powyższe przyczyny. Nieterminowość związana z realizacją zamówień, wynikająca z wyżej wymienionych powodów nie jest podstawą do roszczenia reklamacji i ubiegania się o odszkodowanie.

§ 18
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Regulamin wypożyczalni

 

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „ARTRO-MED Saska”

Rozdział I Postanowienia ogólne
1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego „ARTRO-MED. Saska”, zwana dalej „Wypożyczalnią"
funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej Piotra Kepel z siedzibą w Krakowie ul. Saska 9/5,
30-715 Kraków, NIP 661 217 04 69, REGON 120569543.
2. Wypożyczalnia wykonuje działalność m.in. poprzez odpłatne udostępnianie osobom fizycznym i
przedsiębiorcom sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego, odpłatną konserwację i
naprawę sprzętu, o którym mowa wyżej.

Rozdział II Definicje
1. Klient - każdy podmiot (osoba fizyczna bądź przedsiębiorca) zawierający umowę
wypożyczenia/najmu Sprzętu w Wypożyczalni
2. Sprzęt - dostępna w Wypożyczalni rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy najmu między
Piotrem Kepel (zwanego też na potrzeby niniejszego Regulaminu Wypożyczalnią) a Klientem
i stanowiąca własność Wypożyczalni
3. Regulamin- niniejszy dokument
4. Umowa – umowa najmu/wypożyczenia zawarta miedzy Wypożyczalnią a Klientem
Rozdział III Zasady wypożyczenia sprzętu
1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby fizyczne i przedsiębiorcy.
2. Osoba zainteresowana wypożyczeniem Sprzętu może zapoznać się z jego specyfikacją oraz ceną za
wypożyczenie w siedzibie Wypożyczalni oraz na stronie www.artro-med.pl
3. Wypożyczenie sprzętu odbywa się odpłatnie na podstawie umowy najmu/wypożyczenia zawartej
pomiędzy Wypożyczalnią a Klientem biorącym sprzęt do wypożyczenia, która określa szczegółowe
warunki wypożyczenia sprzętu. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy. Zawarcie umowy
oznacza akceptację jego postanowień.
4. Wypożyczalnia może odmówić wypożyczenia sprzętu, w szczególności w przypadku, gdy:
a) Klient korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony, zniszczony lub go zagubił;
b) Klient nie zwrócił sprzętu w wyznaczonym terminie i nie poinformował o przedłużeniu umowy w
terminie określonym w umowie;
c) Klient nie uregulował należności lub uregulował ją będąc w opóźnieniu więcej niż 7 dni;
d) Braku Sprzętu.
5. Wydanie sprzętu następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy wypożyczenia. Wydanie może
nastąpić w siedzibie Wypożyczalni lub poprzez dostarczenie do miejsca wskazanego przez Klienta w
umowie na terenie kraju. Koszty transportu (dostawy) pokrywa Klient w wysokości wskazanej w
umowie. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu przechodzi na Klienta w chwili
wydania Sprzętu pierwszemu przewoźnikowi.
6. Sprzęt może być użyczony maksymalnie na okres ………6…miesięcy następnie należy
skontaktować się celem umówienia serwisu.
7. Wypożyczający, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym punkcie może zwrócić
przedmiot wypożyczenia w terminie krótszym niż wynikający z umowy, z tym że zobowiązany jest do
zapłaty pełnej ustalonej kwoty za rozpoczęty okres rozliczeniowy. Jeżeli sprzęt został uzyskany
celowo dla konkretnego Klienta i na jego zamówienie wtedy Klient zobowiązany jest ponieść pełne
wynagrodzenie za cały okres na jaki miał trwać najem wskazany w umowie.
8. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu wskazanego w
umowie Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię o przedłużeniu okresu wypożyczenia najpóźniej
3 dni przed upływem terminu umowy przynajmniej w formie e-maila. W przypadku braku informacji
o terminie zwrotu i braku zwrotu w terminie 3 dni po zakończeniu okresu trwania umowy umowa
ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny okres rozliczeniowy oraz zostają naliczone opłaty
określone w umowie za kolejny okres rozliczeniowy.
9. Wypożyczalnia może odebrać sprzęt w każdym czasie po uzyskaniu informacji o korzystaniu ze
sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, grożący trwałym lub kosztownym w naprawie
uszkodzeniem. Koszty odebrania w takim przypadku obciążają Klienta.
10. W przypadku nie dokonania zwrotu sprzętu po zakończeniu umowy lub/i uniemożliwieniu jego odbioru, sposób postępowania jest identyczny jak w przypadku, gdy sprzęt został zagubiony lub trwale
uszkodzony, zniszczony przez Klienta lub osoby trzecie w czasie kiedy Sprzęt był u Klienta.
11. Zmiana najemcy sprzętu może nastąpić tylko za zgodą Wypożyczalni poprzez zawarcie nowej umowy.

Rozdział III Zasady odpowiedzialności Klienta za wypożyczony sprzęt
1. Po zakończeniu najmu Klient obowiązany jest zwrócić Sprzęt do Wypożyczalni w stanie nie
pogorszonym.
2. Klient zobowiązany jest korzystać ze sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi, wskazówkami
Wypożyczalni, właściwościami sprzętu oraz przeznaczeniem.
3. Klient odpowiada za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę na zasadach
ogólnych.
4. W razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie najmu Klient zobowiązany jest
do zapłaty kosztów naprawy lub równowartości sprzętu w ciągu 7 dni od doręczenia noty
obciążeniowej lub/i wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu
sądowym.
5. Wypożyczalni przysługuje prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Klienta oraz kontroli
sposobu użytkowania sprzętu. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, właściwościami Sprzętu lub instrukcją obsługi, w sposób zagrażający utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Sprzętu bądź też w razie powierzenia Sprzętu osobie trzeciej bez zgody Wypożyczalni, Wypożyczalnia rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i zażądać natychmiastowego zwrotu sprzętu.
6. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

Rozdział IV Ochrona Danych Osobowych
Ochrona danych Klientów jest priorytetem Wypożyczalni. Celem zawarcia i wykonania umowy Piotr
Kepel jako Administrator Danych Osobowych dokonuje ich przetwarzania. Szczegółowe informacje
dotyczace ochrony danych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie www.artro-
med.pl oraz w siedzibie. Klient przed zawarciem umowy zobowiązany jest do zapoznania się z
klauzulą informacyjną co poświadcza w umowie.

Rozdział V Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.
2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób
zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w
szczególności dotyczącymi paw konsumentów.
3. Wypożyczalnia może dokonać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności
takich jak zmiana przepisów prawa, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie
usług na rzecz Wypożyczalni, zmiany w zakresie oferty poprzez zawiadomienie Klienta na
piśmie lub e-mailem o ile klient podał takowy w umowie o zmianie. Zmiana wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia.
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Wypożyczalnia umieszcza zmieniony
Regulamin na stronie www wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
5. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Klient będący konsumentem może w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia złożyć oświadczenie o rozwiązaniu
umowy.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej dokonanie wydruku na stronie internetowej Wypożyczalni.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - klienci

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIOTR KEPEL prowadzący działalność jako ARTRO-MED WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, USŁUGI REHABILITACYJNE z siedzibą ul. Saska 9/5, 30-715 Kraków, tel.12 290 892 ,e-mail: artro.med@gmail.com (dalej AD);
2) Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: artro.med@gmail.com lub adres siedziby wskazany w ust. 1
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych poniżej:
Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel
jeśli występuje.

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel
jeśli występuje.
Zawarcie i wykonanie umowy, w
tym kontaktowanie się z klientem
w związku z jej realizacją.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a wyjątkowo
art. 9 ust.2 pkt h (w zakresie danych o
stanie zdrowia)
 
Rozpatrywania skarg i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Windykacja należności i
prowadzenie postępowań
sądowych, a następnie
egzekucyjnych.
Archiwizowanie dokumentacji, tj.
umów i dokumentów
rozliczeniowych.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
Prowadzenia statystyk poprzez
pliki cookies na stronach www.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o
statystykach prowadzonych
przez nas działań co pozwala
nam na usprawnienie
prowadzonej przez nas
działalności.
Prowadzenie działań
marketingowych własnych
produktów i usług bez
wykorzystania środków
komunikacji elektronicznej.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań
marketingowych promujących
prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań
marketingowych własnych
produktów i usług z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym
działania te z uwagi na inne
obowiązujące przepisy prowadzone są
przez nas jedynie na podstawie
posiadanych zgód.
Prowadzenie działań
marketingowych promujących
prowadzoną działalność.
Dochodzenia roszczeń związanych
z zawartą umową.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i
prowadzenie postępowań
sądowych, a następnie
egzekucyjnych.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z
wykorzystaniem formularza
kontaktowego, innych formularzy
udostępnianych przez AD w
postaci usług świadczonych drogą elektroniczną
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie
danych niezbędnych w celu zawarcia
umowy o świadczenie usługi drogą
elektroniczną oraz art. 6 ust 1 lit a – tj
zgoda w zakresie innych danych udostępnionych podczas zawarcia i
wykonania takiej umowy
 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków
służbowych na podstawie upoważnienia oraz jeśli to konieczne, w szczególnych wypadkach podmioty
przetwarzające na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla AD np. pomiotom prowadzącym działalność
pocztową lub kurierską, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom i
instytucjom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem
wykonania ciążących na nas obowiązków, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności
na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych
wspierającym naszą działalność.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy:

Czas przechowywania
danych
Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty rozliczeniowe Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej
Dokumenty związane z
rękojmią
Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji
Dane dla celów
marketingowych
- W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej
wycofania;
- W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane dla celów
dochodzenia roszczeń
W przypadku braku zapłaty lub innych roszczeń przez okres konieczny do dochodzenia roszczenia (przedawnienie).

Informujemy także, że przepisy szczególne mogą przewidywać odmienne uregulowania w zakresie przechowywania okreslonych kategorii danych. Administrator danych będzie zawsze w takich wypadkach dzialał zgodnie z takimi uregulowaniami.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz
otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, a także prawo do cofniecia zgody co do danych przetwarzanych na jej podstawie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. Od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, NIP ewentualnie adresu e-mail, numeru telefonu jest wymagane w celu zawarcia umowy, realizacji i ustalenia szczegółów zamówienia, wystawienia rachunku/faktury, obsługi reklamacji i dochodzenia roszczeń a ich nie podanie z wyjatkiem adresu e-mail i nr telefonu spowoduje niemożnosć zawarcia i wykonania umowy. W zakresie usług rehabilitacyjnych konieczne jest podanie niektórych danych dotyczących stanu zdrowia jak np. przebyte lub pernamentne stany chorobowe, urazy, stosowane leki, przeciwwskazania do zabiegów. Podanie innych danych jest dobrowolne.
9) Przy zawieraniu umowy lub w celu dochodzenia roszczeń mozemy wykorzystywać Pan/Pana dane zawarte w rejestrze przedsiębiorców (CEIDG) oraz bazie Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie publicznie ujawnionym, oraz możemy korzystać z bazy podmiotów zajmujących się profesjonalnym zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnionym w celu weryfikacji Pani/Pana wiarygodności płatniczej (cel: zawarcie i wykonanie umowy) oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z łączącej nas umowy przez okres do czasu kiedy przedawniają się roszczenia z łączącej nas umowy (cel: prawnie uzasadniony interes).

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją a zawsze są konsultowane przez naszego pracownika. Możemy jednak nasze decyzje o zawarciu umowy lub zmianie jej warunków podjąć w oparciu o ocenę wiarygodności płatniczej, o fakty zalegania z zapłatą wobec nas lub innych podmiotów, odnotowanych w systemach informatycznych progach i limitach osiąganych przez Panią/Pana, rodzajach towarów i usług dotychczas nabywanych.

 

 

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Akceptuję