Chętnie odpowiemy na wszystkie twoje pytania - tel. 606 347 288

Regulamin RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - klienci

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIOTR KEPEL prowadzący działalność jako ARTRO-MED WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, USŁUGI REHABILITACYJNE z siedzibą ul. Saska 9/5, 30-715 Kraków, tel.12 290 892 ,e-mail: artro.med@gmail.com (dalej AD);
2) Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: artro.med@gmail.com lub adres siedziby wskazany w ust. 1
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych poniżej:
Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel
jeśli występuje.

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel
jeśli występuje.
Zawarcie i wykonanie umowy, w
tym kontaktowanie się z klientem
w związku z jej realizacją.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a wyjątkowo
art. 9 ust.2 pkt h (w zakresie danych o
stanie zdrowia)
 
Rozpatrywania skarg i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Windykacja należności i
prowadzenie postępowań
sądowych, a następnie
egzekucyjnych.
Archiwizowanie dokumentacji, tj.
umów i dokumentów
rozliczeniowych.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
Prowadzenia statystyk poprzez
pliki cookies na stronach www.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o
statystykach prowadzonych
przez nas działań co pozwala
nam na usprawnienie
prowadzonej przez nas
działalności.
Prowadzenie działań
marketingowych własnych
produktów i usług bez
wykorzystania środków
komunikacji elektronicznej.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań
marketingowych promujących
prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań
marketingowych własnych
produktów i usług z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym
działania te z uwagi na inne
obowiązujące przepisy prowadzone są
przez nas jedynie na podstawie
posiadanych zgód.
Prowadzenie działań
marketingowych promujących
prowadzoną działalność.
Dochodzenia roszczeń związanych
z zawartą umową.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i
prowadzenie postępowań
sądowych, a następnie
egzekucyjnych.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z
wykorzystaniem formularza
kontaktowego, innych formularzy
udostępnianych przez AD w
postaci usług świadczonych drogą elektroniczną
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie
danych niezbędnych w celu zawarcia
umowy o świadczenie usługi drogą
elektroniczną oraz art. 6 ust 1 lit a – tj
zgoda w zakresie innych danych udostępnionych podczas zawarcia i
wykonania takiej umowy
 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków
służbowych na podstawie upoważnienia oraz jeśli to konieczne, w szczególnych wypadkach podmioty
przetwarzające na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla AD np. pomiotom prowadzącym działalność
pocztową lub kurierską, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom i
instytucjom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem
wykonania ciążących na nas obowiązków, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności
na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych
wspierającym naszą działalność.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy:

Czas przechowywania
danych
Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty rozliczeniowe Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej
Dokumenty związane z
rękojmią
Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji
Dane dla celów
marketingowych
- W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej
wycofania;
- W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane dla celów
dochodzenia roszczeń
W przypadku braku zapłaty lub innych roszczeń przez okres konieczny do dochodzenia roszczenia (przedawnienie).

Informujemy także, że przepisy szczególne mogą przewidywać odmienne uregulowania w zakresie przechowywania okreslonych kategorii danych. Administrator danych będzie zawsze w takich wypadkach dzialał zgodnie z takimi uregulowaniami.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz
otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, a także prawo do cofniecia zgody co do danych przetwarzanych na jej podstawie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. Od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, NIP ewentualnie adresu e-mail, numeru telefonu jest wymagane w celu zawarcia umowy, realizacji i ustalenia szczegółów zamówienia, wystawienia rachunku/faktury, obsługi reklamacji i dochodzenia roszczeń a ich nie podanie z wyjatkiem adresu e-mail i nr telefonu spowoduje niemożnosć zawarcia i wykonania umowy. W zakresie usług rehabilitacyjnych konieczne jest podanie niektórych danych dotyczących stanu zdrowia jak np. przebyte lub pernamentne stany chorobowe, urazy, stosowane leki, przeciwwskazania do zabiegów. Podanie innych danych jest dobrowolne.
9) Przy zawieraniu umowy lub w celu dochodzenia roszczeń mozemy wykorzystywać Pan/Pana dane zawarte w rejestrze przedsiębiorców (CEIDG) oraz bazie Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie publicznie ujawnionym, oraz możemy korzystać z bazy podmiotów zajmujących się profesjonalnym zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnionym w celu weryfikacji Pani/Pana wiarygodności płatniczej (cel: zawarcie i wykonanie umowy) oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z łączącej nas umowy przez okres do czasu kiedy przedawniają się roszczenia z łączącej nas umowy (cel: prawnie uzasadniony interes).

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją a zawsze są konsultowane przez naszego pracownika. Możemy jednak nasze decyzje o zawarciu umowy lub zmianie jej warunków podjąć w oparciu o ocenę wiarygodności płatniczej, o fakty zalegania z zapłatą wobec nas lub innych podmiotów, odnotowanych w systemach informatycznych progach i limitach osiąganych przez Panią/Pana, rodzajach towarów i usług dotychczas nabywanych.

 

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Akceptuję