Chętnie odpowiemy na wszystkie twoje pytania - tel. 606 347 288

Regulamin RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - klienci

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIOTR KEPEL prowadzący działalność jako ARTRO-MED WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, USŁUGI REHABILITACYJNE z siedzibą ul. Saska 9/5, 30-715 Kraków, tel.12 290 892 ,e-mail: artro.med@gmail.com (dalej AD);
2) Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: artro.med@gmail.com lub adres siedziby wskazany w ust. 1
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych poniżej:
Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel
jeśli występuje.

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel
jeśli występuje.
Zawarcie i wykonanie umowy, w
tym kontaktowanie się z klientem
w związku z jej realizacją.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a wyjątkowo
art. 9 ust.2 pkt h (w zakresie danych o
stanie zdrowia)
 
Rozpatrywania skarg i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Windykacja należności i
prowadzenie postępowań
sądowych, a następnie
egzekucyjnych.
Archiwizowanie dokumentacji, tj.
umów i dokumentów
rozliczeniowych.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
Prowadzenia statystyk poprzez
pliki cookies na stronach www.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o
statystykach prowadzonych
przez nas działań co pozwala
nam na usprawnienie
prowadzonej przez nas
działalnośc