Chętnie odpowiemy na wszystkie twoje pytania - tel. 606 347 288

Regulamin Wypożyczalni

 

Regulamin wypożyczalni

 

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „ARTRO-MED Saska”

Rozdział I Postanowienia ogólne
1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego „ARTRO-MED. Saska”, zwana dalej „Wypożyczalnią"
funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej Piotra Kepel z siedzibą w Krakowie ul. Saska 9/5,
30-715 Kraków, NIP 661 217 04 69, REGON 120569543.
2. Wypożyczalnia wykonuje działalność m.in. poprzez odpłatne udostępnianie osobom fizycznym i
przedsiębiorcom sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego, odpłatną konserwację i
naprawę sprzętu, o którym mowa wyżej.

Rozdział II Definicje
1. Klient - każdy podmiot (osoba fizyczna bądź przedsiębiorca) zawierający umowę
wypożyczenia/najmu Sprzętu w Wypożyczalni
2. Sprzęt - dostępna w Wypożyczalni rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy najmu między
Piotrem Kepel (zwanego też na potrzeby niniejszego Regulaminu Wypożyczalnią) a Klientem
i stanowiąca własność Wypożyczalni
3. Regulamin- niniejszy dokument
4. Umowa – umowa najmu/wypożyczenia zawarta miedzy Wypożyczalnią a Klientem
Rozdział III Zasady wypożyczenia sprzętu
1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby fizyczne i przedsiębiorcy.
2. Osoba zainteresowana wypożyczeniem Sprzętu może zapoznać się z jego specyfikacją oraz ceną za
wypożyczenie w siedzibie Wypożyczalni oraz na stronie www.artro-med.pl
3. Wypożyczenie sprzętu odbywa się odpłatnie na podstawie umowy najmu/wypożyczenia zawartej
pomiędzy Wypożyczalnią a Klientem biorącym sprzęt do wypożyczenia, która określa szczegółowe
warunki wypożyczenia sprzętu. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy. Zawarcie umowy
oznacza akceptację jego postanowień.
4. Wypożyczalnia może odmówić wypożyczenia sprzętu, w szczególności w przypadku, gdy:
a) Klient korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony, zniszczony lub go zagubił;
b) Klient nie zwrócił sprzętu w wyznaczonym terminie i nie poinformował o przedłużeniu umowy w
terminie określonym w umowie;
c) Klient nie uregulował należności lub uregulował ją będąc w opóźnieniu więcej niż 7 dni;
d) Braku Sprzętu.
5. Wydanie sprzętu następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy wypożyczenia. Wydanie może
nastąpić w siedzibie Wypożyczalni lub poprzez dostarczenie do miejsca wskazanego przez Klienta w
umowie na terenie kraju. Koszty transportu (dostawy) pokrywa Klient w wysokości wskazanej w
umowie. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu przechodzi na Klienta w chwili
wydania Sprzętu pierwszemu przewoźnikowi.
6. Sprzęt może być użyczony maksymalnie na okres …6…miesięcy następnie należy
skontaktować się celem umówienia serwisu.
7. Wypożyczający, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym punkcie może zwrócić
przedmiot wypożyczenia w terminie krótszym niż wynikający z umowy, z tym że zobowiązany jest do
zapłaty pełnej ustalonej kwoty za rozpoczęty okres rozliczeniowy. Jeżeli sprzęt został uzyskany
celowo dla konkretnego Klienta i na jego zamówienie wtedy Klient zobowiązany jest ponieść pełne
wynagrodzenie za cały okres na jaki miał trwać najem wskazany w umowie.
8. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu wskazanego w
umowie Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię o przedłużeniu okresu wypożyczenia najpóźniej
3 dni przed upływem terminu umowy przynajmniej w formie e-maila. W przypadku braku informacji
o terminie zwrotu i braku zwrotu w terminie 3 dni po zakończeniu okresu trwania umowy umowa
ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny okres rozliczeniowy oraz zostają naliczone opłaty
określone w umowie za kolejny okres rozliczeniowy.
9. Wypożyczalnia może odebrać sprzęt w każdym czasie po uzyskaniu informacji o korzystaniu ze
sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, grożący trwałym lub kosztownym w naprawie
uszkodzeniem. Koszty odebrania w takim przypadku obciążają Klienta.
10. W przypadku nie dokonania zwrotu sprzętu po zakończeniu umowy lub/i uniemożliwieniu jego odbioru, sposób postępowania jest identyczny jak w przypadku, gdy sprzęt został zagubiony lub trwale
uszkodzony, zniszczony przez Klienta lub osoby trzecie w czasie kiedy Sprzęt był u Klienta.
11. Zmiana najemcy sprzętu może nastąpić tylko za zgodą Wypożyczalni poprzez zawarcie nowej umowy.

Rozdział III Zasady odpowiedzialności Klienta za wypożyczony sprzęt
1. Po zakończeniu najmu Klient obowiązany jest zwrócić Sprzęt do Wypożyczalni w stanie nie
pogorszonym.
2. Klient zobowiązany jest korzystać ze sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi, wskazówkami
Wypożyczalni, właściwościami sprzętu oraz przeznaczeniem.
3. Klient odpowiada za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę na zasadach
ogólnych.
4. W razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie najmu Klient zobowiązany jest
do zapłaty kosztów naprawy lub równowartości sprzętu w ciągu 7 dni od doręczenia noty
obciążeniowej lub/i wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu
sądowym.
5. Wypożyczalni przysługuje prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Klienta oraz kontroli
sposobu użytkowania sprzętu. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, właściwościami Sprzętu lub instrukcją obsługi, w sposób zagrażający utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Sprzętu bądź też w razie powierzenia Sprzętu osobie trzeciej bez zgody Wypożyczalni, Wypożyczalnia rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i zażądać natychmiastowego zwrotu sprzętu.
6. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

Rozdział IV Ochrona Danych Osobowych
Ochrona danych Klientów jest priorytetem Wypożyczalni. Celem zawarcia i wykonania umowy Piotr
Kepel jako Administrator Danych Osobowych dokonuje ich przetwarzania. Szczegółowe informacje
dotyczace ochrony danych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie www.artro-
med.pl oraz w siedzibie. Klient przed zawarciem umowy zobowiązany jest do zapoznania się z
klauzulą informacyjną co poświadcza w umowie.

Rozdział V Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.
2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób
zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w
szczególności dotyczącymi paw konsumentów.
3. Wypożyczalnia może dokonać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności
takich jak zmiana przepisów prawa, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie
usług na rzecz Wypożyczalni, zmiany w zakresie oferty poprzez zawiadomienie Klienta na
piśmie lub e-mailem o ile klient podał takowy w umowie o zmianie. Zmiana wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia.
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Wypożyczalnia umieszcza zmieniony
Regulamin na stronie www wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
5. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Klient będący konsumentem może w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia złożyć oświadczenie o rozwiązaniu
umowy.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej dokonanie wydruku na stronie internetowej Wypożyczalni.

 

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Akceptuję